Pravila komentiranja

Pravila objave komentara na našim web stranicama:

Na stranicama portala radio-jaska.hr omogućeno je čitateljima iznositi svoje komentare i stavove o objavljenim informacijama, na način da se komentar objavljuje ispred Facebook profila korisnika.

Za posljedice objavljenih komentara i stavova odgovaraju isključivo autori komentara te se posjetitelji upozoravaju da nije dopušteno objavljivati neistinite, uvredljive, klevetničke ili na drugi način nezakonite sadržaje. Navedena zabrana obuhvaća i zabranu kršenja tuđih prava intelektualnog vlasništva i korištenje tuđih osobnih podataka.

Nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju (na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije) te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima.

Komentari i stavovi čitatelja ne odražavaju stajalište ili mišljenje Radio Jaske, čija redakcija ima pravo odmah po saznanju za nedopušteno djelovanje, ukloniti sporni sadržaj ili korisniku onemogućiti pravo komentiranja, a za sve posljedice odgovarat će osoba (Facebook profil) koja je obavljala nedopuštenu djelatnost ili postavila sporni sadržaj na stranicu.

U slučaju sumnje na korištenje lažnog Facebook profila (nema FB prijatelja, nema objava na vremenskoj crti, ima neodređene profilne i naslovne fotografije, i sl.) Radio Jaska može bez ikakvog upozorenja korisniku uskratiti pravo komentiranja na neodređeno razdoblje.

Sve navedeno odnosi se i komentare ispod objava na našoj Facebook stranici.

Close